همواره معتقد بودم برای خدا "عشق" بسیار بیشتر از ایمان ارزش دارد...!