تو را در آغوش میگیرمت
مست می شوم گیج میروم...
اما مست تو بودن کجا و
مستِ شراب کجا...
مست شراب، دنیا را دور سرم میچرخاند
و مست تو بودن
مرا دور آغوش تو میچرخاند
این کجا و آن کجا?