: سروها را به یادبیاورید که چگونه در سرمای زمستان با صلابت می ایستند تا زنده بودن را به نمایش بگذارند. " " نغمه ی حیات را از شهدا بشنویم که زنده اند وابدیت را برای آیندگان ترسیم می کنند." " شهید جدیری کهنموئی ما را چه خوب برای جاودانه زیستن فرا می خواند."
" به قلم: محمد حسین غلامی سرای"
" مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی"


بیشتر...