loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : فاطمه_صابری_نیا

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

:
دلتنگی
سهمِ ترســو هاست....
آنان که شجاعند
گوشی را بر میدارند
شماره اش را میگیرند
درست بعد از شنیدن"الــو"
فریاد میزنند که
"دیوانه...دلم برایت تنگ شده...."
و بعد گوشی را میگذارند...!
و خـوشبخت
آنانی هستند
که تلفنشـان زنگ میخــورد...
و کسی از پشتِ تلفن فریاد می زنــد....
"لعنتی....من بیشتـــر....."

چشمهایش چشمهایش
2 ماه

دوست داشتنت
سحر خیز ترین حسِ دنیاست
که صبح ها
پیش از باز شدن چشم هایم
در من بیدار می شود ...


چشمهایش چشمهایش
4 ماه

دوست داشتنت
سحر خیز ترین حسِ دنیاست
که صبح ها
پیش از باز شدن چشم هایم
در من بیدار می شود ...


loading...