از سایش لبانت بر لبانم
جرقه می زند عشق!
و من به دست چینی تمشک های سرخ
روی می آورم!
شیرین تر از آن چه کامم را
شکر ریز می کند، از بوسه های تو ...