loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : شکسپیر

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

وقتی میتوانستم صحبت کنم،
گفتند گوش کن.
وقتی میتوانستم بازی کنم،
مرا کار کردن آموختند.
وقتی کاری پیدا کردم،
ازدواج کردم.
وقتی ازدواج کردم،
بچه ها آمدند.
وقتی آنها را درک کردم،
مرا ترک کردند.
و وقتی یاد گرفتم چگونه زندگی کنم، زندگی تمام شد..!


چشمهایش چشمهایش
5 ماه

هر از گاهی برای آنان که دوستشان داری نشانه‌ای بفرست تا به یادشان آوری که
هنوز برایت عزیزند...!


چشمهایش چشمهایش
5 ماه

هر از گاهی برای آنان که دوستشان داری نشانه‌ای بفرست تا به یادشان آوری که
هنوز برایت عزیزند...!