سلام،
سهمِ کوچکِ من از وسعت سادگی!
سايه‌نشينِ آب و هم پياله‌ی تشنگی سلام،
سلام،
اولادِ اولين بوسه از شرمِ گُل و گونه‌های حلال،
سلام،
ستاره‌ی از شب گريخته‌ی هم روز من،
عزيزِ هميشه و هنوز من ...
سلام!