راز تغییر کردن در این است
که کل انرژی تان را روی ساختن
"عادات جدید"
متمرکز کنید نه روی جنگیدن با
"عادات قدیمی"