براىِ
«دوست داشتنت»...
آرايه اى نيست...
جز تكرار...