🔘
‍‍
✍ به شیرولرم زعفران اضافه کنیدو قبل ازخواب بخوریدتاخواب راحت داشته باشید.
✍همچنین زعفران اثرمسکن درد دارد، زعفران خون سازاست،کبدراتصفیه و قوی می سازد،سرفه رارفع میکند👌