از معاشرت با شمالیها آموختم، تقریبا تو هر موقعیتی بجای هر میشه گفت:
!


هم تاییده
هم ضایع میکنه
هم فحشه