بهشت را
ميتوان روی زمین احساس کرد
وقتی کسی
برای شادی ات تمام تلاشش را می کند
بهشت همینجاست ،مهربان باشیم♥️