به دور " تو " ميگردم

تا زيباترين گره دنيا

شكل بگيرد

كور شدنَش با آنهايى كه

.چشم ديدن ندارند

‌‌‌‌