خودت بودن در جهانی که دائما تلاش می کند
از تو چیز دیگری بسازد،
بزرگترین هنر است.

الدو امرسون