یارب.
دلم می خواهد از اعماق وجودم دعا کنم
وبگویم خدایا خودت معجزه ای کن
شاد کن دلی را که گرفته ودل تنگ است
خدابا، خودت بی نیاز کن کسی
که به در گاهت نیاز منداست

پروردگارا
خودت امیدوارکن کسی را
که نا امبد به آستانت امده است
وبارالها،خودت بگیر دستانی را که
هم اکنون به سوی تو بلند است