🔴

🔘✍تخلیه کردن سینوسها با استفاده از بخور اکالیپتوس یا آویشن یا نعناء

🔘✍ چکاندن روغن بنفشه یا سیاه دانه شبی دو قطره یک شب در میان داخل هر بینی

🔘✍ غرغره آب و نمک روزی دو مرتبه

🍁☘🍁☘🍁.

🌺کپی پستها فقط با ذکر صلوات🌺