💥 شامل هرگونه درد، حساسیت به لمس یا ناراحتی در سینه یا زیر بغل است و دلایل مختلفی دارد.

📌 این درد اغلب نشانه نیست.