به هر چه عشق بورزى، به آن قدرت ميدهى.
از هر چه بترسى، به آن قدرت داده اى.
به هـرچه قدرت بدهى،
آن را جذب خواهى كرد ..

❤️