loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : حسین_پناهی

چشمهایش چشمهایش
1 ماه

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی؟


چشمهایش چشمهایش
8 ماه

ما که از هر چیز ترسیدیم
سرمان آمد...!
بیا تمرین کنیم کمی
از "خوشبختی "
بترسیم!