در قيد غمم، خاطرِ آزاد کجایی؟

تنگ است دلم، قوت فرياد کجایی؟