♥️♥️:♥️♥️
#تو
را
نہ
ےعاجزانہ!
ڪہ

را

در

مےکشم !

مگر
نہ آن است ،
ڪه هر چیز سر ے خودش باشد؟!