🍃💙 چقدر این متن زیباست ...

📝 انشايم كه تمام شد،
معلم با خط‌كش چوبی‌اش زد ،
پشت دستم و گفت:
جمله‌هايت زيباست ...

گفتم اجازه آقا ،
پس چرا می‌زنيد ؟!

پوزخند تلخی زد و گفت :
می‌زنم ،تا هميشه يادت بماند،

خوب نوشتن و زيبا فكر كردن
در اين دنيا دارد...!✨🤞