😅


از دختری👱‍♀ پرسیدند نام و مشخصاتت را بنویس و اون این گونه نوشت :📋

نام RRR

نام خانوادگی : ali ali ali ali ali

محل زندگی: ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

باهوش‌ها بگن نام و نام‌خانوادگی و محل زندگی دختر چه بود است