🔴 برخی منابع افغان مدعی شدند هواپیمای گلف استریم امریکایی توسط طالبان در غزنی ساقط شده است. این هواپیما حامل افسران اطلاعاتی آمریکایی بوده است


| خبر فوری