که از
تمامِ تو،تنها...
دو سطر ، شعر فروغ...
دو عاشقانه ی غمگینِ...
شاملو مانده ...