گفته بودم
به کسی عشق
نخواهم ورزید
آمدی و همه‌ی فرضیه‌ها ریخت به هم!