🌤🕊
✨پروردگارا...
پرنده‌ی روحم در باغ زندگی
میل پرواز سوی تو دارد.
به بالهای روحم قدرت ببخش
تا بسوی تو پرواز کند،
روی جوانه‌های امید
به بخشش و مهربانیت بنشیند
و همانجا خانه ابدی‌اش باشد.