چه جوانانی..!!
اسماعیل می بینی؟!
بسیاری‌شان هنوز صورت عشق را
بر سینه نفشرده اند