كسي چه ميداند
كه هر شب
چند نفر
در بستر هاي جدا
يكديگر را در آغوش گرفته اند...