هر کسی باید توزندگیش یه نفر رو داشته باشه که وقتی نگاهش میکنه دلش یه جوری بشه

من به همچین حسی دارم