loading
Parian Parian
در GOD . 4 ماه

تمام زندگی ات را
به خالق این جهان بسپار!!

همه ذرات هستی
نشان از حضور یار دارد ..

از افت و خیزهای زندگی
هرگز دل آشوب نباش!
آرام باش و تنها به او اعتماد کن .
خداوند برای تو کافیست

Parian Parian
در GOD . 4 ماه

بعد از این بر آسمان جوییم یار

زانک یاری در زَمین جستیم نیست...


loading...
Parian Parian
در GOD . 4 ماه

گر یار وفادار ، نداریم عجب نیست
ما یار ، بجز حضرت جبار ، نداریم

با جامه صد پاره و با خرقه پشمین
بر خاک نشینیم و از آن عار نداریم

ما شاخ درختیم و پر از میوه ی توحید
هر رهگذری ، سنگ زند باک نداریمloading...