loading
من یه پرسپولیسیم......
من آنقدر مبهمم که گاهی خودم هم منه خویش را نمی فهمم...........مرا پشت هیچستان خواهی یافت
پروفایل من یه پرسپولیسیم...... خصوصی می باشد.
فقط دنبال شده‌گان می توانند پروفایل را مشاهده کنند.