loading
ماه ماه
4 ساعت

غزل شاکری >> حدیث آشنایی
دانلود موزیک

loading...
ماه ماه
7 روز

صنما
مرده آنم
که تو
جانم باشی .................

ماه ماه
7 روز

عشق ...
یک حال خوب است
برای تاب زخم های وامانده.............................

ماه ماه
8 روز

نمیشود...
بدون دوست داشتن کسی
زنده ماند
تجربه کهنه ا م را باور کنید..................................
دانلود موزیک

ماه ماه
15 روز

یاد ان شب
که دلش را به دلم داد
بخیر.........................................
دانلود موزیک

ماه ماه
18 روز

به سینه تا نفسی هست
بی ‌قرارِ توأم ......................
دانلود موزیک

ماه ماه
21 روز

وقتی اون فقط تو رو میخواد
نگران نباش که کی اونو میخواد ....................
دانلود موزیک

ماه ماه
23 روز

دلی دلی دوست دارمت .....................
دانلود موزیک

ماه ماه
25 روز

ما را کبوترانه وفادار کرده است
ازاد کرده و گرفتار کرده است ............‌‌...........
دانلود موزیک

ماه ماه
28 روز

مست خیال را
به وصال احتیاج نیست...............................
دانلود موزیک