loading
ماه ماه
4 روز

گر چنینی
گر چنانی
جان مایی
جان جان
.............................................

ماه ماه
7 روز

و چه شیرین است
عشق
وقتی که عذاب می دهد ........................

ماه ماه
7 روز

یادت از
پشت همین پنجره
روشن نگهم میدارد..............................

ماه ماه
7 روز

تو عجب
تنگه عابرکشی ای معبر عشق
که به جز کشته ی عابر
نکند از تو عبور..............................

ماه ماه
9 روز

اهای غمی که مثل یه بختک
رو سینه من شده ای اوار
از گلوی من دستاتو بردار
دستاتو بردار دستاتو بردار
دانلود موزیک

loading...
ماه ماه
11 روز

ما ز هر صاحب دلی
یک رشته فن آموختیم
عشق از لیلی و
صبر از کوه کن آموختیم
گریه از مرغ سحر،
خودسوزی از پروانه ها
صد سرا ویرانه شد
تا ساختن آموختیم.............................

ماه ماه
12 روز

من زنده به اندوهت .....................

ماه ماه
16 روز

و جشمانت شعری است
که هر روز برای سرودنش
خدا شدن را کم دارم.............................

ماه ماه
21 روز

ای عشق...!
چه در شرح تو گویم
در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی .................

loading...
ماه ماه
22 روز

گیرم که به دریا نرسیدی
چه غم ای رود.......
خوش باش که یک چند
در این راه دویدی...................................
دانلود موزیک