loading
دلکده دلکده
24 روز

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد

گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم
گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم
چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرددانلود موزیک

دلکده دلکده
1 ماه

دلکده دلکده
1 ماه

بزن بارون بزن خیسم کن...

دانلود موزیک

دلکده دلکده
3 ماه