loading
ارسال پیام
Revenge
نفرین به تو که با زیباترین نقاب به چهره دوست درآمدی نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد
پروفایل Revenge خصوصی می باشد.
فقط دنبال شده‌گان می توانند پروفایل را مشاهده کنند.