من نمیدم چطوری ازاین برنامه استفاده کنم چون هنوز یه ساعت ازنصبش نگذشته😣😣😣😣