loading
ارسال پیام
آفَـــرینش *
دلگیر مباش ، دلت که گیر باشد رها نمی شوی ! خداوند بندگان خود را با آنچه بدان دلبسته اند می آزماید ...! اللهم ...
00:00 00:00

کاربری وجود ندارد

شما هیچ دوست مشترکی با aFarinesh ندارید.