زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست