‏راستش هنوز مطمئن نیستم اگه یه روز بی خبر ول کنم برم کسی میاد دنبالم یا نه emoji🖤
[ 1GOD]