این رابطه عاشقانه هست چادرم باگل وجودی پاک فطرتم جدانشدنی ست وپایدار.