loading
Ra49 Ra49
9 ماه

ویروس دردناک‌گرسنگی، هر روز، حدود هشتصد کودک را در جهان میکشد. واکسنش هم موجود است و در دسترس.... غذا..‌‌‌‌..... اما در رسانه ها از این ویروس‌چیزی نمی بینید و نمی شنوید. چرا؟!! چون گرسنگی ثروتمندان را نمی کشد.

Ra49 Ra49
9 ماه

درود به همه..... مهاجرت کردیم از لنز به کلاب.... امید که اینجا، همچون آنجا، دوستی و مهرورزی باشد و رفاقت و صداقت