من دعا می کنم که مادر و پدرم همیشه
سالم و سلا مت باشند خدا جون مادر پدرم را سالم و سلامت داشته باش😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳