آدم خسته دلش میخواهد دلش را بگذارد روی شانه هایش و برود