"از فابریکشم بهتر شد"چیست؟؟؟؟☺️
اوج خرابکاری ایرانیا تو یه وسیله‌ای که تعمیرش کردن!!!!!😂😂