loading
Miss-bano Miss-bano
2 روز

هیچ درختی به خاطر پناه دادن به کبوترها بی بار و برگ نشده است؛

تکیه گاه باشیم،
مهربانی سخت نیست ...

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

💫

در کشاکش تمام سختی‌ها
و کم آوردن‌هایی که زندگی
برایمان رقم می‌زند،
هیچ‌گاه اسیرِ عظمت
درد و غم مباش؛
که خدای تو
از تمام آن‌چه که دلت را
آزرده، بزرگتر است ...

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

دیگران راببخش
و خودرارها کن
اگرکینه ای در دل نداشته باشی
سبکترخواهی بود
هیچ پرنده ای
با بارسنگین اوج نخواهدگرفت.

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

.

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

به ادمهایی که از خوشحالی
شما شاد میشوند
و از ناراحتی شما غمگین
توجه خاص داشته باشید
انها کسانی اند که
سزاوار جایگاهی ویژه
در قلب شما هستند..

loading...
Miss-bano Miss-bano
2 روز

💫

بعضى ها مثل يک اتفاق عجيب
حال آدم را خوب مى‌كنند
مثل هواى تازه اند

آدم دلش میخواهد
در روياهايش دستشان را بگيرد
و بگويد تو كه باشى
مگر آرزوى ديگرى مى ماند...

زندگی تون پر از آدمهای خوب

Miss-bano Miss-bano
2 روز

درد"
را
با سه حرف می نویسیم
با یک بخش می خوانیم
و بی صدا می کِشیم ...

loading...
Miss-bano Miss-bano
5 روز


سپاس گذار‌ چیزای کوچیک باش، اونوقت میبینی که چقد‌ دنیا بزرگه!

loading...
Miss-bano Miss-bano
5 روز

مادر ها اگر منطق داشتند
مادر نمى شدند،
نمى شود با منطق،
آنقدر عاشق بود..!

loading...