جمعه..
روزی نیست که فقط بخواهیم به شب برسانیم و تمامش کنیم
جمعه روز دوست داشتن و دوست داشته شدن است
همان روزی که باید تمام کاستی های هفته را برای آنکه دوستش داریم جبران کنیم
"جمعه هایمان را هدر ندهیم"
حیف است.. عشق را خوش نمی آید..
خدا را هم..