برای خوب بودن نیاز به اعتماد داشتن به بهتر شدن است