نفس شروع زندگیست
عشق قسمتی از زندگیست
اما دوست خوب قلب زندگیست ....❤️❤️❤️❤️