سلسله ی موی دوست حلقه ی دام بلاست؛
هر که در این حلقه نیست , فارغ از این ماجراست....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥