loading
Ainaz91 Ainaz91
13 ساعت

ما به آفتاب اعتماد كرديم
و چتر نبرديم
اما ناگهان باران زد،
اين مثال براى آدم ها هم صدق ميكند...!

Ainaz91 Ainaz91
13 ساعت

وقتـی بهـت میـگہ
مراقـب خـودت بـاش،
بـگو منـم عاشقتـم .... emoji

Ainaz91 Ainaz91
22 ساعت

مهربان باش
و به هرکس میرسی لبخند بزن.
تونمیدانی به آدمها چه میگذرد.
شاید لبخندت برایشان مانند گنجی ارزشمند باشد
وآنهابسیار به آن لبخند محتاج باشند.


Ainaz91 Ainaz91
22 ساعت

.

loading...
Ainaz91 Ainaz91
22 ساعت

چشمِ بد دور
که هم جانی و
هم جانانی .

[ حافظ ]
♥️

Ainaz91 Ainaz91
2 روز

استوریم نصفه شد آقا رضا نمیشه استوری حذف کرد emoji

loading...
Ainaz91 Ainaz91
2 روز

فرق روزای خوب و بد زندگی اینه که
روزای بد رو همون موقع می فهمی
روزای بدن...
اما روزای خوب و نمیفهمی!
بعدا که گذشت میفهمی روزای خوبی
بوده...

[علي قاضي نظام]


♥️

Ainaz91 Ainaz91
2 روز

ارزششو داشته باشید
وقتی یکی هر چند وقت حالتو می پرسه
وقتی یکی بی دلیل زنگ می زنه
وقتی پیشِت می شینه سر صحبت رو باز می کنه
وقتی سلامش خشک و خالی نیست و پرِ قربون صدقه است
وقتی یکی هوا تو داره وقتی میگه چائیت سرد نشه
وقتی میگه نبینم غم تو
فدا سرت... اینا یعنی برام ارزش داری مهمی ... برای دیگران ارزش قائل شیم
در حقیقت برای خودمون ارزش قائل شدیم
ارزششو داشته باشیم...

♥️

Ainaz91 Ainaz91
3 روز

در من
توانِ از تو گذشتن
نبود و نیست...

♥️

Ainaz91 Ainaz91
3 روز

دلتنگی
نام دیگر این روزهاست
وقتی از این همه رهگذر
یکی، تو نیستی !

#

♥️