loading
Ainaz91 Ainaz91
1 روز

Ainaz91 Ainaz91
5 روز

می‌دانی چیست ؟
فکر می‌کنم سلول‌های دوست داشتنت ، "سرطانی"هستند ! که این طور بی‌رویه تکثیر می‌شوند و به سادگی تمام مرا تصاحب می‌کنند !

[نازنین جهانگیری]


♥️

Ainaz91 Ainaz91
13 روز

...

loading...
Ainaz91 Ainaz91
21 روز

دنیا اومدم ..
عاشق بمیرم ...

Ainaz91 Ainaz91
در عکاسخانه . 22 روز


النگدره گرگان بهشته زمین
با موبایل خودم گرفتم

loading...
Ainaz91 Ainaz91
25 روز

بهار

های بهار نارنج..
بوی بهار نارنج بوی عاشقی ...

Ainaz91 Ainaz91
3 ماه

چه خوب
که میان اینهمه دل آشوبی
تو هستی
که هنوز
خوب می خندی...


Ainaz91 Ainaz91
3 ماه

.

loading...
Ainaz91 Ainaz91
3 ماه

.

loading...
Ainaz91 Ainaz91
3 ماه

" زندگی "
سازِ دل است...
تو نوازنده‌ٔ این
سازی و بس ...
تو اگر شاد زنی شاد شوی ...
گرچه باشی
چو قناری به قفس !!...

ساز زندگیتون همیشه کوک

سلام صبحتون بخیر

emojiemoji